Pravila konkursa "Machovanje"1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Frikom d. o. o. Beograd, Beograd, Zrenjaninski put b. b., matični broj: 07042728, PIB 100003092 (u daljem tekstu „Organizator“ ili „Frikom”).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Konkurs se organizuje pod nazivom „MACHOVANJE“ (u daljem tekstu: Konkurs) I biće organizovan na web stranici, koja se nalazi na adresi www.machovanje.rs (u daljem tekstu: Stranica). U svrhu promocije Frikoma i Macho brenda, Organizator ovim putem javno objavljuje pravila za konkurs pod nazivom „MACHOVANJE“ (u daljem tekstu: „Konkurs“).

Učestvovanjem u konkursu, učesnici prihvataju ova Pravila.

Konkurs počinje 15.06.2018. i završava se 15.07.2018. zaključno sa tim danom.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća u konkursu imaju svi korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji. Pri registraciji, učesnik se registruje dostavljajući ispravne podatke.

Za učešće u ovom konkursu, potrebno je da učesnik poseti web stranicu www.machovanje.rs i da se registruje unoseći sledeće podatke: e-mail adresa i nadimak.

Od učesnika se očekuje da svoj Machovanje video upload-uju na stranicu www.machovanje.rs, zatim ga share-uju na svom Facebook nalogu uz #machovanje i izazovu jednog od prijatelja da se priključi Machovanju.

Svi videi koje učesnik kreira i pošalje Organizatoru preko web stranice / microsite-a (upload) postaju javni i Organizator ih može koristiti u svrhe promocije. Svojim učešćem u Konkursu, Učesnik garantuje da daje saglasnost za korišćenje/objavljivanje videa.

Pravo na učestvovanje nemaju zaposleni kod Organizatora i članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

Kupovina proizvoda iz asortimana Organizatora nije uslov za učešće u konkursu.

5. ZAŠTITA PODATAKA

Organizator odnosno lice angažovano od strane Organizatora na realizaciji ovog konkursa će podatke učesnika Konkursa koristiti isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Konkursa i u druge svrhe ih neće koristiti.

U toku korišćenja aplikacije i učešća u Konkursu, Organizator ne čuva nikakve podatke o učesniku. Podaci koje učesnici ostave nalaze se na sajtu Konkursa i pristup podacima ima agencija „Ovation BBDO“ d.o.o. Beograd i njima se pristupa prilikom objava dobitnika. Nakon završetka Konkursa, podaci o učesnicima će biti izbrisani.

Učesnik koji dobije poklon pristaje da Organizator na svom nalogu na društvenim mrežama (poput: Facebook-a, Twittera, Instagrama...) objavi njegov video i nadimak.

Učestvovanjem na Konkursu, podrazumeva se da je Učesnik dao sledeću izjavu:

“Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Konkursa da moj video može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Konkursa, objavljivanja Konkursa, za vreme trajanja konkursa i da ih u druge svrhe ne može koristiti“.

5.1. RUKOVALAC PODACIMA:

Frikom doo Beograd, Beograd, Zrenjaninski put b.b., matični broj: 07042728

Pristup podacima ima i agencija „Ovation BBDO“ d.o.o. Beograd, Velisava Vulovića 16, matični broj: 17174037 koja pruža usluge Organizatoru iz oblasti digital marketinga.

6. NAČIN OBJAVE MATERIJALA UČESNIKA KONKURSA

Organizator ne odgovara za sadržaj postavljen od strane korisnika. Video materijali koje učesnici upload-uju na www.machovanje.rs pre objavljivanja moraju proći proces odobrenja. Organizator će, ukoliko utvrdi da postavljeni sadržaj vređa, diskriminiše, nije u skladu sa opšte prihvaćenim kodeksima pristojnog ponašanja, ukloniti sadržaj/video, tj. neće ga objaviti. Učesnik može kreirati neograničen broj objava.

7. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE POKLONA

Dobitnike nedeljnih nagrada bira Frikom komisija. Frikom komisija izabrana je od strane Organizatora i čine je predstavnici brenda i Agencije.

Na kraju svake nedelje, Komisija bira najkreativnije videe. Na kraju konkursa, Youtube-ri biraju finalne pobednike.

Na kraju svake nedelje biraju se 3 najkreativnija videa, a njihovim autorima se dodeljuje slatki paket i majica. Na kraju konkursa, Youtube-ri biraju 6 pobedničkih videa, a svaki autor pobedničkog videa na poklon dobija hoverboard.

Prvi presek se pravi 24.06.2018, svaki naredni po završetku sledeće nedelje (01.07, 08.07, 15.07).

Organizator se obavezuje da će nedeljne i finalne dobitnike objaviti na sajtu www.machovanje.rs, a dobitnike obavestiti putem e-mail adrese koju su ostavili.

Dostava nedeljnih poklona se vrši slanjem na adresu učesnika. Finalni pokloni moraju biti preuzeti u prostorijama kompanije Frikom. Maloletna lica poklone preuzimaju lično u pratnji staratelja.

8. NAČIN I ROK PREDAJE POKLONA

Organizator će kontaktirati i obavestiti dobitnika o datumu slanja/preuzimanja osvojenog poklona.

Učesnici koji učestvuju u konkursu ne mogu zahtevati poklone u većim količinama ili drugačije poklone od onih koji su navedeni ovim Pravilima od strane Organizatora.

9. ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije povodom konkursa rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku otkloniti i o tome obavestiti učesnike.

10. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje u konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg učestvovanja i/ili zabranu učestvovanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika, na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja (bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da ga diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njegovo učestvovanje bez daljeg obrazloženja.

Učesnik je odgovoran za tačnost informacija.

Sadržaji koji nisu u skladu sa pravilima konkursa, sadrže neadekvatne reči/ponašanja, promovišu opasne situacije i zdravstveno/životno su rizične za pojednica po proceni administratora, ne odgovaraju pravilima ili opštim prihvaćenim kodeksima lepog ponašanja, će automatski biti diskvalifikovani i obrisani.

11. AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Pristupanjem konkursu, smatraće se da je učesnik dao sledeću izjavu:

„Potvrđujem da sam isključivi nosilac svih autorskih prava na delu, videu, idejama i sl. sa kojima učestvujem na konkursu i potvrđujem da treća lica nemaju bilo kakvih prava, pretenzija i potraživanja na njima. Odričem se svih prava na osnovu videa koji su objavljeni, te po tom osnovu nemam bilo kakvih potraživanja po osnovu autorskih prava prema Frikomu, osim prava na poklon koja su utvrđena ovim Pravilima”.

Svi proizvodi i oznake proizvoda Organizatora prisutni u toku konkursa predstavljaju intelektualnu svojinu Organizatora, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika prava. Naziv Frikom, bilo u tekstualnom bilo u grafičkom obliku, je zaštićeni znak. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora.

Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizilaze iz autorskih, građanskih odnosno krivičnih propisa.

12. PRAVILA I NJIHOVE IZMENE

Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno sam Konkurs i da o tome na blagovremen i pogodan način obavesti učesnike putem objava na svojoj Facebook stranici.

Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail adresi potrosaci@frikom.rs .

13. MOGUĆNOST PREKIDA KONKURSA

Konkurs može da se prekine samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu konkursa biti obavešteni putem sajta
www.frikom.rs, kao i putem zvanične Frikom Facebook stranice https://www.facebook.com/frikomdoo/.

14. REŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika konkursa nadležan je sud u Beogradu.

15. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • Sadržaj videa učesnika, postavljenih na konkursu i bilo koje neželjene posledice koje ovi materijali mogu prouzrokovati, kako učesnicima tako i trećim licima, uključujući, ali se ne ograničavajući na povrede i bilo koje druge neugodnosti nastale usled učešća u samom konkursu;
  • bilo koje posledice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja i zloupotrebe sistema funkcionisanja konkursa na štetu učesnika ili trećeg lica;
  • (ne)funkcionisanje interneta, kao i posledice (ne)funkcionisanja bez obzira na razlog (ne)funkcionisanja.
  • (ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju.
Svaki učesnik je lično odgovoran i obavezan da prilikom učešća u Konkursu ne koristi neovlašćeno tuđu e-mail adresu ili u pogledu toga Organizator ne može snositi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja poklona zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao učesnik (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju društvenih mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova učesnik prima k znanju da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

Učešće u Konkursu zavisi i od kapaciteta servera, odnosno zasićenosti mreže, pa shodno tome, gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Konkursu.

OSTALO

Informacije saopštene od strane učesnika Organizator koristi isključivo radi stupanja u kontakt u vezi sa poklonima, trećem licu ih ne saopštava, a podatke ne arhivira.

U Beogradu, 15. jun 2018.

Frikom d. o. o. Beograd